zapletal

Mirek   Z A P L E T A L

Môj profil

alebo niekoľko informácíí o tom, kto som, čo robím a čím Vám môžem byť prospešný...
Pre začiatok trochu dejepisu:

V minulom tisícročí som získal úplné stredné odborné vzdelanie elektro a následne som v profesionálnom živote prešiel pracovnými pozíciami počnúc pracovníkom údržby a opráv v priemysle, cez pozíciu montéra elektro v stavebníctve postupne až po post projektového manažéra - profesanta elektro, čím som nadobudol praktické návyky, vedomosti o technologických postupoch, skúsenosti potrebné pre prácu s ľuďmi, s organizáciou práce, inžinieringom, projektovým riadením a stavebným manažmentom. Realizované projekty sa týkali novostavieb, rekonštrukcií, obnovy, údržby a opráv stavieb, technologických celkov, zostáv a zariadení v chemickom a potravinárskom priemysle, teplárenstve a elektroenergetike, výstavby hotelov, penziónov, hospicov, rezidencií, bytových domov, individuálnej výstavby občanov, pamiatkovo chránených stavieb, datacentier, obchodných, spoločenských, kultúrnych a športových centier, polyfunkčných stavieb a mnohých iných objektov od malého až po veľmi veľký rozsah. Inžinierskej činnosti v stavebníctve sa profesionálne venujem od roku 1990, služby dodávateľskou formou poskytujem od roku 1998. Som profesný špecialista elektro. Reagovaním na trvalý dopyt trhu som rozšíril svoju činnosť zo stavebného cenára - rozpočtára stavebnej časti elektro aj na oblasť odstraňovania funkčných porúch stavieb a systémového zateplenia budov a neskôr na komplet HSV, PSV a M, v čom som postupne nadobudol bohaté skúsenosti a prax.

V súčasnosti sa venujem hlavne rozpočtom a kalkuláciám stavieb - časť elektro, čo je mojou hlavnou činnosťou a vykonávam ju nna živnosť s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky, Čiech, Moravy a Sliezska.

Som freelancer, odborne spôsobilá osoba, člen Slovenského energetického zväzu - Komory elektrotechnikov Slovenska, Asociácie stavebných cenárov SR (reg. Číslo pečiatky: ASC 662) a člen Klubu rozpočtářů ČR poskytujúci outsourcing prác stavebného cenára - rozpočtára - kalkulanta v stavebnej časti elektro pre:

- projektantov, projekčné kancelárie a ateliéry:

- spracovanie slepého výkazu výmer k projektovej dokumentácii;

- spracovanie orientačného položkového rozpočtu pre zistenie nákladov stavebnej časti elektro;

- pre investorov, developerov, štátnu správu, samosprávy a ostatných stavebníkov:

- spracovanie odhadu nákladov stavebného zámeru v stavebnej časti elektro;

- kontrolu predloženej PD a jej posúdenie, spracovanie kontrolného výkazu výmer a položkového rozpočtu;

- spracovanie zadania výberového konania;

- kontrola doručených ponúk uchádzačov do výberového konania, posúdenie dodržania súťažných podmienok a kompletnosti
        podania ponúk podľa zadania výberového konania;

- vyhodnotenie ponukových cien dodávateľov v tendri a odporučenie investorovi na konečný výber víťaznej ponuky;

- počas realizácie oceňovanie a odsúhlasovanie navrhovaných naviac a menej prác a zmenových konaní;

- kontrola výkazu čerpania ako podklad pre fakturáciu;

- kontrola čiastkových fakturácií dodávateľa podľa odsúhlaseného harmonogramu plnenia a sledovanie celkového stavu čerpania         z rozpočtu stavby;

- dodávateľov a subdodávateľov stavebných prác a dodávok materiálov, zariadení a technologických celkov:

- kontrola projektovej dokumentácie, spracovanie kontrolného výkazu výmer;

- spracovanie rozpočtov a cenových ponúk pre účasť zhotoviteľa vo výberových konaniach;

- spracovanie zadania pre výberové konanie na dodávky a subdodávky materiálov, zariadení a technologických celkov;

- vyhodnotenie ponukových cien subdodávateľov a dodávateľov v tendri a doporučenie pre konečný výber víťaznej ponuky;

- ocenenie zmenových listov, naviac a menej prác;

- odsúhlasovanie mesačného čerpania prác a dodávok ako podklad k fakturácii a sledovanie celkového stavu čerpania z rozpočtu         stavby;

- Spracovanie pracovných postupov, technologických a prevádzkových predpisov a poriadkov.


Po dohode môžem poskytnúť aj plnenie iných služieb požadovaných klientom.

Práce vykonávam v programe CenKros 4 po vzájomnom odsúhlasení obchodno-technických podmienok a po doručení záväznej objednávky obsahujúcej náležitosti v zmysle Obchodného zákonníka alebo po uzatvorení "Mandátnej zmluvy" alebo "Zmluvy o vykonaní prác".