CENNÍK   ROZPOČTÁRSKYCH   PRÁC,   KALKULÁCIÍ,  INŽINIERINGU  A  OSTATNÝCH  ČINNOSTÍ   2017

 

Časť č. 1

ROZPOČTOVÝ NÁKLAD  ( RN )  vrátane  DPH

určené % odmeny z RN

              Základná cena ( ZC ) za prácu

od 0,00 € do 1 659,99 € ( 50.000 Sk)

1,51 %

                                 25,00 €

od 1 650,00 € do 3 319,99 € ( 100.000 Sk)

1,05 %

                                 35,00 €

od 3 320,00 € do 8 299,99 € ( 250.000 Sk)

0,84 %

                                 70,00 €

od 8 300,00 € do 16 599,99 € ( 500.000 Sk)

0,57 %

                                 95,00 €

od 16 600,00 € do 33 199,99 € ( 1.000.000 Sk)

0,36 %

                               120,00 €

od 33 200,00 € do 82 999,99 € ( 2.500.000 Sk)

0,20%

                               170,00 €

od 83 000,00 € do 165 999,99 € (5.000.000 Sk)

0,15 %

                               250,00 €

od 166 000,00 € do 331.939,99 € ( 10.000.000 Sk)

0,10 %

                               335,00 €

od 331 940,00 € do 497 909,99 € ( 15.000.000 Sk)

0,10 %

                               500,00 €

od 497 910,00 € do 663 879,99 € ( 20.000.000 Sk)

0,10 %

                               675,00 €

od 663 880,00 € do 995 819,99 € ( 30.000.000 Sk)

0,08 %

                               800,00 €

od 995 820,00 € do 1 659 699,99 € ( 50.000.000 Sk)

0,06 %

                            1 000,00 €

od 1 659 700,00 € vyššie  (nad 50.000.000 Sk)

                          - - -                                                 individuálna cena

 

Časť č. 2

Úprava ZC podľa stupňa dokumentácie a jej nedostatkov a chýb

                             Koeficient

DRS - Dokumentácia pre realizáciu stavby kompletná

                               k = 1,00

DRS - Dokumentácia pre realizáciu stavby kompletná, ale bez výkazu výmer

                               k = 1,25

DRS - Dokumentácia pre realizáciu stavby - nekompletná PD

                               k = 1,30

DSP - Dokumentácia pre stavebné povolenie

                               k = 1,50

DÚR - Dokumentácia pre územ. rozh., staveb. zámer, štúdia realizovateľnosti

                               k = 1,75

 

Časť č. 3

Príplatok za prednostné spracovanie

                                    %

Spracovanie v dohodnutom termíne

                                   0%

Príplatok za spracovanie nadčas v pracovný deň

                                  25%

Príplatok za spracovanie nadčas v pracovný deň po 22:00 hod.

                                  50%

Príplatok za spracovanie nadčas v sobotu, nedeľu a vo sviatok

                                100%

 

Rozpočtárske práce mimo rozpočtový náklad, inžiniering a ostatné činnosti

                            Popis

                                 Cena

Precenenie spracovaného rozpočtu

                      HZS ( 15,00 €/hod. )

Kalkulácie, inžiniering a ostatné činnosti

                      HZS ( 15,00 €/hod. )

 

 

Vzorec výpočtu fakturačnej ceny: 

 

Rozpočtárske práce:                                                     Fakturačná cena = ( ZC  * k ) + %

Rozpočtárske práce mimo rozpočtový náklad:       Fakturačná cena = ( HZS * počet hodín ) + %

Kalkulácie, inžiniering a ostatná činnosť:                 Fakturačná cena = ( HZS * počet hodín ) + %

 

      Legenda:

 

      ZC         základná cena za spracovanie určená percentom z rozpočtového nákladu - časť č. 1

      k            koeficient pre zohľadnenie náročnosti spracovania podľa kvality podkladov - časť č. 2

      %           príplatok za prednostné spracovanie - časť č. 3

      HZS       hodinová zúčtovacia sadzba vo výške 15,00 € - účtuje sa aj započatá hodina