Poskytnutím inžinierskych činností zabezpečíme pre klienta ich optimalizovaný výkon v dohodnutom rozsahu:

 • Spracovanie zámeru;
 • Územné rozhodnutie;
 • Stavebné povolenie;
 • Projekčné služby;
 • Technický dozor počas výstavby;
 • Stavebný dozor;
 • Kolaudačné rozhodnutie;
 • Užívacie povolenie.

 

Po ukončení životnosti stavby:        

 • zrušenie užívacieho povolenia stavby;
 • búracie povolenie;
 • asanáciu objektu s uvedením pozemku do požadovaného stavu.

 

Súčasťou každej stavebno - právnej dokumentácie je pri jej odovzdávaní aj fotodokumentácia celého priebehu realizácie diela, hlavne jej kľúčových momentov a detailov, ktoré po ukončení diela nebudú voľne prístupné.