Ponúkam Vám outsourcing prác stavebného cenára – rozpočtára pre HSV, PSV a M. Som členom Asociácie stavebných cenárov, reg. číslo pečiatky: ASC 662

           

Po dohode obchodno-technických podmienok pre klientov poskytujem:

 

    Projektantom:

    -                     spracovanie slepého výkazu výmer k projektovej dokumentácii;

    -                     spracovanie orientačného rozpočtu pre zistenie nákladov stavby;

 

    Investorom, developerom, samosprávnym orgánom, spoločenstvám a ostatným klientom:

    -                     kontrolu doručeného položkového výkazu výmer s doručenou PD a posúdenie jeho kompletnosti a opodstatnenosti;

    -                     kontrolu doručenej cenovej ponuky z vecného a cenového hľadiska;

    -                     spracovanie kontrolného rozpočtu;

    -                     spracovanie zadania pre tender;

    -                     vyhodnotenie ponúk uchádzačov v tendri a doporučenie pre výber;

    -                     kontrolu mesačného čerpania pri realizácii;

    -                     odsúhlasenie požadovaných naviac a menej prác a ich kontrola pri realizácii s potvrdením skutočných výkonov za obdobie;

 

    Dodávateľom:

    -                     kontrola projektovej dokumentácie;

    -                     spracovanie kontrolného výkazu výmer k projektovej dokumentácii;

    -                     spracovanie rozpočtov a cenových ponúk pre výberové konania;

    -                     kalkuláciu cien;

    -                     spracovanie mesačného čerpania ako podklad k fakturácii;

 

Po dohode je možné poskytnúť aj iné služby požadované klientom.

 

          Vecne správny výkaz výmer a cenovo optimalizovaný rozpočet je základ finančného plánu, dáva stavebníkovi obraz o oprávnených nákladoch, je základný nástroj pre riadenie ekonomiky.

Pre spracovanie rozpočtov používam programy Cenkros Plus a ODIS. Pre spracovanie rozpočtov pre klientov z Českej republiky používam program Cenkros Plus s databázou ÚRS Praha.